Edyta Stein - praca magisterska

Uwaga! Pracę magisterską publikuję bez wykazu skrótów, bibliografii i przypisów!


ZAKOŃCZENIE

Celem niniejszej pracy było ukazanie ofiary Edyty Stein jako aktu religijnego głęboko zanurzonego w ofierze Jezusa Chrystusa, a jednocześnie czerpiącego wiele elementów symbolicznych z ofiar ekspiacyjnych Starego Przymierza. W tym też celu pierwszy rozdział pracy chciał zarysować pojmowanie i funkcję ofiar na przestrzeni historii. Szczególnie postawiony został akcent na sens i cel składania ofiar za czasów Starego Przymierza w Izraelu. Prowadząc te rozważania dalej zostały zaprezentowane poszczególne ofiary składane w Izraelu, których motywem (głównym, bądź jednym z wielu) było zadośćuczynienie. Ostatni paragraf tegoż rozdziału pokazywał obchody jedynego w pełni ekspiacyjnego w swej wymowie święta Jom Kippur w Izraelu. Problematyka tego święta była istotnym elementem pracy, gdyż dzień ten miał bardzo symboliczne znaczenie w życiu i śmierci Edyty Stein. Następny rozdział pracy pragnął wykazać absolutne wypełnienie starotestamentalnych ofiar w ofierze Jezusa Chrystusa. Została w tym celu ukazana najpierw nowość i wielkość tej ofiary w stosunku do ofiar izraelskich. Następnie przedstawiony został element ekspiacyjny ofiary Chrystusa, jako szczyt i pełnia wszelkiego zadośćuczynienia w historii ludzkości. Trzeci rozdział był natomiast próbą analizy ofiary Edyty Stein, jako włączonej w ofiarę Jezusa Chrystusa, a zarazem noszącej w sobie symbole starotestamentalnych ofiar zadośćuczynnych. Jednocześnie rozdział ten miał ukazać w swej treści nowość i aktualność przesłania ofiary Edyty Stein.

Niewątpliwym problemem tej pracy był zbyt mały zasób materiałów dotyczących samej ofiary Edyty Stein. Z drugiej strony sporo problemów podczas pisania tej pracy sprawiało korzystanie jednocześnie z literatury przynajmniej kilku dziedzin teologicznych. Pierwszy bowiem rozdział czerpał głównie swe treści z biblistyki Starego Testamentu, teologii fundamentalnej i nauk religioznawczych. Drugi rozdział był ukierunkowany dogmatycznie, a trzeci sięgał w dziedzinę teologii fundamentalnej.

Jak się wydaje cel pracy został osiągnięty poprzez ukazanie ofiary Edyty Stein, przyjętej i złożonej w sposób świadomy i dobrowolny w pełnej duchowej łączności z największą ofiarą Jezusa Chrystusa. Żydowskie pochodzenie Stein oraz tradycja domu rodzinnego, a z drugiej strony odkrycie i zachwycenie się chrześcijaństwem oraz podjęcie jego wymagań w codziennym życiu dopełniło i pogłębiło jej czyn ofiarny.

Problem ofiary Edyty Stein jest obecnie wciąż dyskutowany, co dowodzi jego ciągłej aktualności. Odrzucanie, negowanie i zaprzeczanie tej ofierze ze strony współczesnych Żydów, wciąż powinno prowokować do pełnego jej ukazywania w zgodzie z myślą błogosławionej. Niestety brakuje oficjalnych wypowiedzi wspólnot żydowskich na temat tej ofiary, dlatego trudne jest jej ocenianie pod tym kątem. Bez względu jednak na siłę tego sprzeciwu trzeba jednoznacznie powiedzieć, że nikt nie ma moralnego prawa do odbierania godności i intencji męczeństwu i ofierze Edyty Stein.

Postać ta dostarcza wciąż wielu tematów godnych szerszego opracowania. Domagają się tego jej dzieła filozoficzne, teologiczne i mistyczne, gdzie niewątpliwie ukazana jest współczesna wielkość tej kobiety. Cała jej twórczość nacechowana jest potęgą umysłu i ducha. Edyta Stein niewątpliwie przerastała swą epokę jako kobieta, jako myślicielka i chrześcijanka. Ciekawą kwestią wciąż pozostaje jej zaangażowanie się na początku naszego stulecia w sprawę walki o godność i miejsce kobiet w społeczeństwie i Kościele; problem, który w naszych czasach jest wyjątkowo ostro rysowany przez wiele ugrupowań feministycznych. Jej feminizm wyprzedzał czasy współczesne, a jednocześnie był zdrowym, chrześcijańskim podejściem do problemu roli kobiety w społeczeństwie, Kościele i rodzinie.


Jesteś na stronie 10.
Przejdź do strony: