Chiros

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE
dla Polonii Zagranicznej

Societas Christi pro Emigrantibus - SChr


60-962 P O Z N A N, ul.Panny Marii 4, skr. p. 23; tel.: (061) 8551 034; fax: 8524 383<<

Zakon w liczbach wg prowincji i krajów
stan z dnia 1.10.1996 r.
Prowincje kraje placówki ksie?a bracia klerycy nowic.
KRAJ Polska 38 139 30 52 25
Deleg.
d/s Wschodu
Bia3oruœ 6 7 - - -
Ukraina 5 7 - 3 3 Rum.
Kazachstan 2 3 - - -
Wegry 1 1 1 - -

Prow.
po3udniowo
amerykanska
Brazylia 24 36 - 4 2
Argentuna 2 3 - - -
Urugwaj 1 1 - - -
Prow.
pó3nocno
amerykanska
U S A 21 35 - 1 1
Kanada 10 15 1 - -
Prow.
australijska
Australia 12 26 - - 1
N. Zelandia 2 2 - - -
Prow.
francuska
Francja 26 32 1 - -
Hiszpania 1 2 - - -
Prow.
niemiecka
R F N 16 37 - - 1
Holandia 4 4 - - -
W3ochy 2 8 1 - -
Prowincja
W. Brytanii
i RPA
W. Brytania 21 26 - - -
R P A 6 7 - - -

Razem Polska 38 139 30 52 25
Zagranica 162 252 4 - -
Prowincje kraje placówki ksie?a bracia klerycy nowic.
R a z e m   ca3oœa 200 391 34 52 25

<<